CIDIC Awards 2012

 


Quan vaig rebre l’encàrrec per part de l’Escola Superior de Disseny (ESDi) de realitzar els cartells i els diplomes per al 2n Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya el repte fou considerable: es tractava de parlar de disseny i innovació usant eines de fa cinc segles! Teníem poc més de sis setmanes per, juntament amb l’alumne de 2n curs Fredic Barrera, projectar i produir tot el material.


La proposta -marcadament metalingüística- es va basar en dos eixos; en primer lloc usar aquesta paradoxa com a element vertebrador. En segon lloc fugir sense complexes del fals binomi que relaciona innovació amb tecnologia puntera: un problema de disseny ben resolt i innovador no és el que usa la última versió de les eines sinó el que acompleix les funcions programades de manera eficaç i ocurrent.

Cuando recibí el encargo por parte de la Escola Superior de Disseny (ESDi) de realizar los carteles y diplomas para el 2º Congreso Internacional de Diseño y Innovación de Cataluña el reto fue considerable: se trataba de hablar de diseño y innovación con  herramientas usadas hace cinco siglos! Teníamos poco más de seis semanas para, junto con el alumno de 2º curso Fredic Barrera, proyectar y producir todo el material.


La propuesta -marcadamente metalingüística- se basó en dos ejes; en primer lugar usar dicha paradoja como elemento vertebrador. En segundo lugar huir sin complejos del falso binomio que relaciona innovación con tecnología punta: un problema de diseño bien resuelto y innovador no es el que usa la última versión de las herramientas a disposición sino el que cumple las funciones programadas de manera eficaz  y ocurrente.

Author Jesús Morentin

More posts by Jesús Morentin

Leave a Reply